Atitudini

Savanţii pentru edificarea unei societăţi bazată pe cunoaştere

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului Codului Educaţiei, cu participarea largă a oamenilor de ştiinţă şi a conducătorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, Academia de Ştiinţe a Moldovei a formulat următoarele propuneri de modificare şi completare a acestui proiect:

1. Excluderea articolului 2
2. Substituirea la articolul 3 a sintagmei „psihopedagog reabilitar” cu sintagma „psihopedagog pentru recuperare”
3. Excluderea din articolul 4, alineatul (2) a literei a)
4. Excluderea din articolul 5, litera a) a cuvîntului „dinamic”
5. Excluderea din articolul 5, litera c) a sintagmei „şi asigurarea calităţii vieţii şi bunăstării poporului”
6. Completarea articolului 6, litera b) la final cu cuvîntul „educaţiei”
7. Substituirea la articolul 9, litera g) a cuvîntului „aplicarea” cu „promovarea”
8. Completarea denumirii Capitolului IV al Titlului I, după cuvîntul „Organizarea” cu sintagma „şi funcţionarea”
9. Completarea articolului 13, alineatul (3), după sintagma „toate instituţiile de învăţămînt” cu „, de orice nivel/ciclu”
10. Excluderea articolului 24
11. Completarea alineatului (6) al articolului 25 cu sintagma „Academia de Ştiinţe a Moldovei” după sintagma „Ministerul Educaţiei”
12. Excluderea alineatelor (7), (8) ale articolului 25
13. Substituirea la articolul 26, alineatul (7) a sintagmei „valabil pentru continuarea studiilor,” cu sintagma „valabil pentru reluarea studiilor,”
14. Substituirea în articolul 26 alineatul (8) a sintagmei „Ministerului Educaţiei” cu sintagma „Agenţia Naţională de Evaluare a Calităţii în Învăţămîntul Superior şi Cercetare”

15. Expunerea alineatului (4) al articolului 35 în următoarea redacţie:
„Începutul şcolarizării, pentru copiii care împlinesc vîrsta de 6 ani pînă la 1 septembrie a anului calendaristic respectiv, se stabileşte în baza cererii părinţilor sau a persoanelor care îi substituie, în funcţie de gradul de maturitate, confirmat de specialişti.”

16. Completarea la alineatul (2) al articolului 40, la final cu propoziţia „precum şi valorificarea la maxim a potenţialului intelectual al elevilor ce manifestă constant performanţe educaţionale înalte.”

17. Completarea articolului 41 cu un nou alineat (15), cu următorul conţinut:
„Pentru elevii capabili de performanţe educaţionale înalte Guvernul, alte organe de administrare publică pot organiza instituţii de învăţămînt secundar general (clase) care implementează programe educaţionale cu nivel avansat, elaborate în baza Curriculumului Naţional.”

18. Completarea alineatului (7) al articolului 45, după sintagma „centre ale tinerilor naturalişti” cu sintagma „centre de cercetare etnografică,”

19. Expunerea alineatului (2) al articolului 48 în următoarea redacţie:
„(2) Ministerul Educaţiei, de comun acord cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, instituţiile de învăţămînt superior şi alte instituţii abilitate elaborează şi aprobă standardele educaţionale de stat.”

20. Expunerea alineatului (1) al articolului 51, în următoarea redacţie:
„ În toate tipurile de unităţi de învăţămînt se utilizează manuale şcolare, elaborate în baza Curriculumului naţional, selectate prin concurs organizat de Ministerul Educaţiei.”

21. Excluderea alineatului (2) al articolului 51
22. Expunerea articolului 76 în următoarea redacţie:
„Articolul 76. Sistemul şi misiunea învăţămîntului superior
(1) Învăţămîntul superior este subsistemul sistemului de învăţămînt care include toate instituţiile de învăţămînt superior acreditate.
(2) O instituţie de învăţămînt superior autorizată să funcţioneze provizoriu, conform procedurilor legale în vigoare, devine unitate a sistemului de învăţămînt superior numai după acreditare.
(3) Învăţămîntul superior se poate organiza doar în instituţii de învăţămînt superior care au obţinut autorizarea provizorie de funcţionare sau acreditarea, potrivit legii.
(4) Învăţămîntul superior are misiunea de a genera şi transfera cunoaştere către societate prin:
a) formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, inserţiei profesionale a individului şi satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic
b) cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic, creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor şi ingineriei, artelor, literelor, asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi prin valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.”

23. Expunerea alineatului (2) al articolului 78 în următoarea redacţie:
„(2) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul la obţinerea studiilor superioare la două sau mai multe domenii/specialităţi, pregătirea la una din specialităţi poate să se realizeze cu finanţare de la bugetul de stat;”

24. Excluderea din alineatul (2) al articolului 79 a sintagmelor „psihologiei” „limbilor străine,”
25. Excluderea din articolul 81, alineatul (4) a sintagmei „şi în alte scopuri, stipulate în prezentul Cod.”
26. Substituirea la alineatul (2) al articolului 82 a sintagmei „se publică şi se afişează” cu sintagma „se plasează”
27. Expunerea alineatului (1) al articolului 84 în următoarea redacţie:
„(1) Programele de studii superioare ciclul I se organizează:
a) de către instituţiile de învăţămînt superior autorizate provizoriu sau acreditate în acest sens;
b) de către consorţiile (clusterele) acreditate – parteneriate consensuale între instituţii de învăţămînt superior sau între instituţiile de învăţămînt superior şi organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării acreditate.”

28. Substituirea la alineatul (5) al articolului 84 a cuvîntului „piaţa” cu cuvîntul „cîmpul”
29. Expunerea alineatului (1) al articolului 85 în următoarea redacţie:
„(1) Programele de studii superioare ciclul II se organizează:
a) de către instituţiile de învăţămînt superior autorizate provizoriu sau acreditate în acest sens;
b) de către consorţiile (clusterele) acreditate – parteneriate consensuale între instituţii de învăţămînt superior sau între instituţiile de învăţămînt superior şi organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării acreditate.”

30. Excluderea alineatului (8) al articolului 85, repetarea alineatului (3) al articolului 85
31. Expunerea alineatului (1) al articolului 87 în următoarea redacţie:
„(1) Programele de studii de doctorat se organizează de către:
a) instituţiile de învăţămînt superior acreditate în acest sens;
b) consorţiile (clusterele) acreditate;
c) şcolile doctorale acreditate”

32. Excluderea din alineatul (3) al articolului 87 a sintagmei „sau mixte.”
33. Expunerea alineatului (4) al articolului 87 în următoarea redacţie:
„(4) Durata studiilor superioare de doctorat cu frecvenţă la zi este de 3 ani, iar a celei cu frecvenţă redusă este de 4 ani”

34. Expunerea alineatului (5) al articolului 87 în următoarea redacţie:
„În cazul neîncadrării în termenele prevăzute, doctorandul poate susţine teza în următorii 7 ani. Depăşirea fără succes a termenului respectiv presupune susţinerea repetata a examenelor de doctorat.”

35. Expunerea alineatului (8) al articolului 87 în următoarea redacţie:
„(8) Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior şi Cercetare, în baza rezultatelor evaluării şi acreditării instituţiei de învăţămînt superior şi acreditării organizaţiilor din sfera de cercetare, propune respectiv Ministerului Educaţiei sau Academiei de Ştiinţe acordarea instituţiilor de învăţămînt superior şi organizaţiilor din sfera de cercetare, în cadrul şcolilor doctorale a dreptului de organizare de studii superioare de doctorat la specialităţile solicitate”

36. Excluderea alineatului (13) al articolului 87, repetarea alineatului (3) al articolului 88
37. Expunerea alineatului (14) al articolului 87 în următoarea redacţie:
„(14) Studiile superioare de doctorat se finalizează cu examenul de susţinere publică a tezei de doctor şi conferirea gradului de doctor, care se atribuie pretendentului după validarea tezei de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior şi Cercetare”

38. Completarea alineatului (15) al articolului 87 la final cu „în urma avizului Agenţiei Naţionale de Evaluare a Calităţii în Învăţămîntul Superior şi Cercetare.”

39. Completarea alineatului (19) al articolului 87 după sintagma „coordonat cu Academia de Ştiinţe a Moldovei” cu sintagma „Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior şi Cercetare” şi la final cu „privind organizarea generală a studiilor de doctor”

40. Substituirea în alineatul (3) al articolului 88, a cuvintelor „şi cele” cu cuvîntul „organizaţiilor”, iar după cuvintele „sfera ştiinţei şi inovării” se completează cu cuvintele „şi şcolile doctorale”

41. Modificarea şi completarea alineatului (6) al articolului 88 după cum urmează:
„(6) Organizarea studiilor de postdoctorat şi a procedurilor de obţinere a gradului ştiinţific de doctor habilitat se reglementează prin acte normative aprobate de Guvern la propunerea Ministerului Educaţiei, Academiei de Ştiinţe şi Agenţia Naţională de Evaluare a Calităţii în Învăţămîntul Superior şi Cercetare.”

42. Completarea alineatului (9) al articolului 89, după sintagma „de Ministerul Sănătăţii” cu „în colaborare cu instituţiile republicane de profil”
43. Completarea articolului 94 cu un nou alineat (6), actualul alineat (6) devine alineatul (7), cu următorul conţinut:
„Examenele de finalizare a studiilor ciclului III se organizează şi se desfăşoară de instituţiile de învăţămînt superior şi organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, în condiţiile prezentului Cod, în baza Regulamentului, aprobat de Ministerul Educaţiei şi în baza regulamentelor interne, aprobate de senatele instituţionale şi consiliile ştiinţifice.”

44. Expunerea alineatului (3) al articolului 105 în următoarea redacţie:
„(3) Instituţiile de învăţămînt superior se acreditează pentru activitatea de cercetare ştiinţifică conform prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, concomitent cu acreditarea programelor de formare iniţială profesională de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior şi Cercetare.”

45. Expunerea alineatului (4) al articolului 105 în următoarea redacţie:
„(4) Formele de organizare a cercetării ştiinţifice în instituţiile de învăţămînt superior sunt:
a) proiectele independente de cercetare ştiinţifică realizate de cadrele didactico-ştiinţifice şi ştiinţifice în cadrul concursurilor granturilor naţionale şi internaţionale;
b) programele de stat, proiectele din cadrul acestor programe şi proiectele independente de cercetare ştiinţifică în cadrul concursurilor anunţate în conformitate cu Codul cu privire la ştiinţă şi inovare;”

46. Expunerea articolului 105, alineatul (9) în următoarea redacţie:
„Finanţarea cercetărilor în învăţămîntul superior de la bugetul de stat se realizează în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare.”

47. Excluderea alineatelor (10), (11), ale articolului 105
48. Completarea alineatului (12) al articolului 105 la final, cu sintagma „obţinute din alte surse decît cele bugetare”
49. Completarea Capitolului V. Cercetarea ştiinţifică în învăţămîntul superior cu un articol nou, articolul 1051, cu următorul conţinut:
„Articolul 1051. Obiectivele cercetării ştiinţifice în învăţămîntul superior
Cercetarea ştiinţifică în învăţămîntul superior are drept obiective:
a) dezvoltarea şi progresul cercetării în toate domeniile cunoaşterii;
b) valorificarea rezultatelor cercetării pentru necesităţile stringente ale societăţii;
c) partajarea şi difuzarea cunoştinţelor ştiinţifice;
d) învăţămîntul pentru cercetare şi prin cercetare.”

50. Completarea alineatului (1), litera b) al articolului 106, la final cu „consultant ştiinţific; cercetător ştiinţific invitat.”
51. Excluderea alineatului (4) al articolului 109
52. Substituirea la litera c) a articolului 111, a sintagmei „precum şi în baza taxelor conform normelor legale.” cu „ precum şi în baza tarifelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

53. Substituirea la articolul 137 a sintagmei „Ministerul Educaţiei” cu sintagma „Agenţia Naţională de Evaluare a Calităţii în Învăţămînt Superior şi Cercetare”

54. Completarea articolului 137 în final cu cuvintele „pînă la lansarea celei de a doua promoţii de absolvenţi a programului respectiv”
55. Substituirea la alineatul (3) al articolului 159 a sintagmei „cu Ministerul Educaţiei şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale” cu sintagma „cu ministerele, alte autorităţi publice centrale, instituţii publice şi organizaţii”.

Grupul de lucru al Academiei de Ştiinţe pentru examinarea proiectului Codului Educaţiei:
acad. Teodor FURDUI, acad. Vasile ANESTIADE, acad. Mihail DOLGAN, Acad. Vasile MICU, acad. Gheorghe ŢÂBÂRNĂ, acad. Pavel VLAD, acad. Anatol DRUMEA, acad. Andrei URSU, acad. Mircea BOLOGA, acad. Nicolae ANDRONATI, acad. Victor LĂCUSTĂ, acad. Boris MELNIC, mem. cor. Ion TIGHINEANU, mem. cor. Ion GERU, mem. cor. Constantin TURTA, mem. cor. Valentin UNGUREANU, dr. hab. Ion GUCEAC, dr. hab. Mariana ŞLAPAC, dr. Victor BALMUŞ, Iurie CRISTEA

Directorii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării:
acad. Ion TODERAŞ, acad. Mihai POPOVICI, mem. cor. Ion HĂBĂŞESCU, dr. hab. Tudor LUPAŞCU, dr. hab. Leonid VOLOŞCIUC, dr. hab. Andrei ŞUMANSCHII, dr. hab. Svetlana COJOCARU, dr. hab. Anatolie SIDORENKO, dr. hab. Vladimir BERZAN, dr. hab. Vasile ALCAZ, dr. hab. Alexandru STRATAN, dr. hab. Vasile BAHNARU, dr. hab. Viorel PRISACARI, dr. Valentina CIOCHINĂ, dr. Maria NEDEALOV, dr. Alexandru TELEUŢA, dr. Vasile POJOGA, dr. Natalia ŢISLINSCAIA, dr. Valeriu CAVRUC, dr. Lilia POGOLŞA, dr. Constantin MANOLACHE, dr. Aurelia HANGANU, Igor COJOCARU

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *