Economie

Schemă dubioasă cu prejudicii de 2,5 milioane de euro. „Au acaparat” imobilele din jurul Autogării Centrale și le dau în chirie la prețuri de zeci de ori mai mari

Asta reiese din declarațiile făcute de avocatul companiei Central House, Andrei Iosip, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit celor relatate, interesele patrimoniale ale companiei SRL „Central House”, deținătoarea imobilelor, sunt prejudiciate de mai mult de doi ani. Aceasta a fost declarată insolvabilă, chiar dacă pentru chiria bunurilor se achită mai mult de 100.000 de euro lunar de către beneficiarii finali.

Accesul la ștampilă și puterea „nemărginită” a administratorului
Compania SRL Central House are în calitate de asociați persoana juridică SRL „Ubicuit Grup” (70 %), persoana fizică Perciun Vitalie (20 %) și alte 3 persoane fizice străine. Funcția de administrator statutar a fost exercitată de către Perciun Vitalie, cel care deține o cincime din capitalul companiei.

Tot el a fost cel care sa inițiat procesului de insolvabilitate față de întreprinderea administrată, invocând incapacitatea de plată a acesteia. A făcut-o din numele unei alte companii, fondator al căreia este Perciun Ana, iar administrator – Perciun Vitalie.

„La cererea introductivă a SRL Central House s-a alăturat creditorul SRL Central Grup, invocând că deține drept de creanță.”

Astfel, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău sediul Central din 10 iunie 2020 a fost admisă cererea introductivă a SRL Central House și cererea de alăturare a SRL Central Group și s-a intentat procesul de insolvabilitate față debitorul SRL Central House ca urmare a constatării incapacității de plată a acestuia. Decizia poate fi consultată AICI.

Ulterior, administratorul de insolvabilitate desemnat – Crețu Adriana – a fost împuternicit de instanță să preia controlul asupra bunurilor aflate în proprietatea Central House, însă acest lucru a întâlnit piedici din partea lui Perciun Vitalie.

„Analizând actele juridice și contabile ale debitorului, administratorul insolvabilității a constatat că debitorul SRL Central House deține în proprietate bunurile imobile cu numerele cadastrale: 0100206.340.01; 0100206.341.01; 0100206.343.01; 0100206.344.01; 0100206.345.01; 0100206.346.01; 0100206.380.01; 0100206381.01; 0100206.382.01; 0100206.383.01; 0100206.384.01; 0100206.385.01; 0100206.386.01; amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 58, cu suprafața totală de 2701,8 m.p.

Totodată, s-a mai stabilit și faptul că pe data de 01 august 2018 SRL „Central House”, fiind administrată de Perciun Vitalie, a încheiat cu SRL „Central Group”, o întreprindere afiliată și administrată de același Perciun Vitalie, un contract de locațiune. 

Cum 3 euro devin 50 printr-o singură semnătură

În baza contractului de locațiune, toate bunurile SRL Central House au fost transmise în locațiune pe o perioadă de 29 de ani către SRL Central Group. Acest contract este semnat de partea ambelor părți de Perciun Vitalie, în calitate de administrator statutar.

Conform contractului de locațiune, pentru folosirea spațiului închiriat, locatarul SRL „Central Group” s-a obligat la achitarea chiriei în mărime de 10 euro/lună pentru perioada 1 august 2018 — 31 decembrie 2018, 5 euro/lună pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 iulie 2019, 3 euro/luna pentru perioada 1 august 2019- 1 august 2047, inclusiv TVA, pentru 1 m.p., din suprafața comercială deținută în locațiune. Totodată, în pct. 3.4 al contractului de locațiune este stabilit faptul că locatarul efectuează plata chiriei și serviciilor comunale o dată la 6 luni.

În continuare SRL Central Group oferă bunurile imobile ale SRL Central House în sublocațiune la cca. 60-70 de chiriași la un preț ce oscilează între 40-50 euro pentru un m.p, la care se mai adună serviciile comunale și serviciile de pază.

Adică, SRL Central House primește drept preț pentru locațiune a 2701,8 m.p. suma de cca. 8 000 euro/lunar de la SRL Central Group pe când SRL Central Grup primește de la chiriași cel puțin 100 000 euro/lunar.

Creanțe și prejudicii de milioane

Față de debitorul SRL Central House au fost înaintate creanțe în valoare de zeci de milioane de lei, printre care ÎS Gările și Stațiile Auto – cca. 15 mln lei; SRL Gările Auto Moderne – cca. 9.5 mln lei și Perciun Vitalie – cca. 12 mln lei și SRL Central Group – cca. 4.5 mln lei.

Așa cum prevede procesul de insolvabilitate, după intentarea lui, contractul de locațiune din 01 august 2018 nu mai poate fi executat de către debitor. Acest lucru este prevăzut în Legea insolvabilității 149/2012 care prezumă neprofitabile și frauduloase asemenea contracte.

„Doar pe perioada locațiunii debitorului SRL Central House i sa creat un prejudiciu de cel puțin 2,5 mln de euro, or aceste mijloace financiare au fost încasate în contul SRL Central Group.”

Refuzul de a se conforma administratorului de insolvabilitate

„În acest context, la data de 04 ianuarie 2021 compania SRL Central Group a fost notificată de către administratorul insolvabilității SRL Central House despre rezoluțiunea contractului de locațiune, încetarea relațiilor de locațiune și obligația predării bunurilor către administratorul insolvabilității, așa cum este prescris în hotărârea judecătorească din 10 iunie 2020.

De asemenea și chiriașii care iau în sublocațiune bunurile imobile au fost notificați despre necesitatea reperfectării contractelor de locațiune, în sensul încheierii acestora cu compania SRL Central House, proprietarul legal al bunurilor imobile dar și despre riscul demarării procedurilor de evacuare forțată în caz de neexecutare a cerințelor administratorului insolvabilității”, relatează Andrei Iosip.

Central Group nu a ținut cont de solicitare, aceasta în pofida faptului că Legii insolvabilității, cerințele administratorului/lichidatorului înaintate în exercitarea atribuțiilor sunt obligatorii pentru toate autoritățile publice, persoanele juridice, persoanele cu funcție de răspundere și persoanele fizice.

Administratorul insolvabilități s-a adresat și în instanța de insolvabilitate cu o cerere de evacuare forțată a locatarului și sublocatarilor, cererea fiind respinsă de către instanța de judecată, deși din punct de vedere legislativ acest lucru trebuia să se întâmple. Administratorul de insolvabilitate fiind în drept să întreprindă acțiuni ce vor duce la îmbunătățirea situației financiare a companiei.

Contractul de locațiune, încheiat între SRL „Central House” și SRL „Central Group” indică faptul că locatarul se obligă să elibereze încăperile închiriate timp de 10 zile din momentul încetării contractului, iar în cazul rezilierii anticipate neîntemeiate la inițiativa locatarului, în termen de 10 zile. Astfel, contractul de locațiune prevede rezilierea anticipată a contractului de locațiune la inițiativa locatarului SRL „Central House” dar și obligația locatorului SRL Central Group de a elibera bunurile închiriate timp de 10 zile.

„În această ordine de idei, Vă informez că la data de 29.12.2020 locatarului SRL „Central Group” i-a fost comunicată declarația de reziliere/rezoluțiune anticipată a contractului de locațiune nr. 04/08 din 01 august 2018 și i s-a acordat un termen de 10 zile pentru eliberarea încăperilor închiriate și sublocaționate. Ultimul, însă, refuză executarea cerințelor administratorului insolvabilității, motivând prin faptul că contractul de locațiune este legal și este încheiat pe un termen de 29 de ani”, declară avocatul Central House SRL.

Executare cu forța

În continuare urmează să fie reperfectate contractele de locațiune cu chiriașii și întreprinse acțiuni de evacuare forțată față de acele persoane care vor refuza reperfectarea contractelor cu proprietarul bunurilor.

Lupta pe la spate

Un alt aspect la care Andrei Iosip atrage atenția se referă la tentativele SRL Central Group de a obține emiterea unei încheierii judecătorești ilegale cu privire la confirmarea unei încheieri arbitrale și eliberarea titlului executoriu în acest sens pentru a suspenda efectul juridic al acțiunilor administratorului insolvabilității.

La 04.01.2021 SRL Central Group s-a adresat Curții de Arbitraj de pe lângă AO Soluții Moderne cu o cererea prin care a contestat notificarea de rezoluțiune și ordinul privind masa debitoare emise de administratorul insolvabilității SRL Central House, solicitând nulitatea acestora. Reclamanta SRL Central Group a solicitat să fie amânată achitarea taxelor arbitrale până la examinare în fond a cauzei.

Coincidență sau nu, avocatul companiei SRL Central Group, Ion Dorogoi, se numără și el printre arbitrii Curții Internaționale de Arbitraj de pe lângă AO Soluții Moderne.

Încheierea arbitrală a fost emisă pe data de 04.01.2021, chiar în ziua depunerii cererii arbitrale, arbitrul Cozlitin Mihail. Acesta a dispus de a admite spre examinare cererea arbitrală înaintată de SRL Central Group împotriva pârâtului SRL Central House prin care se solicită declararea nulității notificării din 28.12.2020 și a ordinului nr. 1-01/2021, emise de administratorul insolvabilității SRL Central House, Veaceslav Timotin, constatarea valabilității contractului de locațiune din 01.08.2018, dispunerea înregistrării contractului de locațiune din 01.08.2018 în registrul de stat al bunurilor imobile.

Totodată, prin aceeași încheiere, arbitrul Cozlitin Mihail a dispus aplicarea măsurilor de asigurare, și anume a suspendat executarea notificării din 28.12.2020 și a ordinului nr. 1-01/2021, emise de administratorul insolvabilității SRL Central House, Veaceslav Timotin, pînă la exmainarea cauzei în fond. S-a interzis administratorul insolvabilității Veaceslav Timotin de a prelua de la SRL Central Grup bunurile imobile ce aparțin SRL Central House în proces de insolvabilitat, cu suspendarea procedurii de evacuare a bunurilor și persoanelor, până la examinarea cauzei în fond.

Arbitraj ilegal

Autorii conferinței susțin că încheierea emisă de arbitrul Cozlitin Mihail este „fără dubii un ilegală. Aceasta contravine în mod direct hotărârii irevocabile a Judecătoriei Chișinău sediul Central din 10 iunie 2020 prin care administratorul insolvabilității SRL Central House a fost împuternicit să preia în posesiune și administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile ce aparțin masei debitoare a SRL Central House.

De asemenea, încheierea arbitrală este contrară și prevederilor art. 5 (2) din Legea insolvabilității 149/2012, care prevede că instanța de insolvabilitate dispune de competență exclusivă la judecarea, în cadrul procesului de insolvabilitate, a litigiilor ce țin de masa debitoare.

Cu toate acestea, conform regulilor de procedură arbitrală a Curții Internaționale de Arbitraj de pe lângă AO Solutii Moderne, executarea forțată a măsurii asiguratorie dispusă prin încheierea arbitrală trebuie încuviințată de către instanța de judecată și eliberat titlul executoriu. Însă, conform art. 123 (5) din Regulile de procedură arbitrală, instanța de judecată refuză executarea măsurii de asigurare aplicate de Curtea Internațională de Arbitraj dacă aceasta este incompatibilă cu o măsură solicitată sau aplicată anterior de instanța de judecată, or prin hotărârea Judecătoriei Chișinău din 10 iunie 2020 instanța de insolvabilitate a obligat administratorul insolvabilității să preia în posesiune și administrare, inclusiv prin executare silită, bunurile ce aparțin masei debitoare a SRL Central House.”

Astfel, până la moment au existat 2 tentative ale SRL Central Group de a obține încuviințare executorii măsurii de asigurare aplicate de Curtea de Arbitraj, însă cererile au fost restituite. Totodată, la data de 14.01.2021 SRL Central House a depus cererea pentru a treia oară.

Cea de a treia cerere, de asemenea, a fost respinsă de instanță.

Decizia emisă de Judecătorul Judecătoriei Chișinău, (sediul Centru), emisă pe data de 20 ianuarie 2021, arată în modul următor:

„Se respinge cererea privind dispunerea executării măsurilor de asigurare, încuviințate prin încheierea arbitrală nr. ARB 11/01-04.01.2021 din 04 ianuarie 2021, emisă de Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă AO ”Soluții Moderne”, în cadrul litigiului între SRL ”Central Group” și SRL ”Central House”, în proces de insolvabilitate pe marginea contractului de locațiune nr. 04/08 din 01 august 2018.

Încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la comunicare, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru).”

Central House vine cu o solicitare către întreg corpul judecătoresc de a examina cu maximă diligență și responsabilitate cererea adresată de SRL Central Group, menționând că admiterea unei asemenea cereri și încuviințarea executării măsurilor de asigurare aplicate de Curtea de Arbitraj ar însemna încălcarea prevederilor Legii insolvabilității 149/2012 precum și a hotărârii Judecătorești irevocabile din 10 iunie 2010.”, declară Andrei Iosip.

Central House susține că „anume acțiunile SRL Central Group urmează a fi calificate ca ilegale și infracționale, or această companie beneficiază de venituri colosale de pe seama pierderilor suportate de debitorul SRL Central House, care a ajuns în insolvență doar ca urmare a acțiunilor lui Vitalie Perciun.”

https://bani.md 
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *