Actualitate

Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate al ANI

Ast­fel, con­form Regu­la­men­tu­lui pri­vind selec­ta­rea repre­zen­tan­ți­lor soci­e­tă­ții civile în Con­si­liul de Inte­gri­tate, apro­bat prin Hotă­rârea Guver­nu­lui din 26 sep­tem­brie 2016, la func­ția de mem­bru în Con­si­liul de Inte­gri­tate sunt în drept să can­di­deze cetă­țe­nii R. Mol­dova care au capa­ci­tate de exer­ci­țiu deplină, stu­dii supe­ri­oare, nu au ante­ce­dente penale, nu a fost pri­vată de drep­tul de a ocupa anu­mite fun­cţii sau de a exer­cita anu­mite acti­vi­tăți, în pri­vința căreia nu s-a con­sta­tat, prin act defi­ni­tiv, încăl­ca­rea regi­mu­lui juri­dic al con­flic­te­lor de inte­rese, al incom­pa­ti­bi­li­tă­ți­lor sau al res­tric­ți­i­lor, în pri­vința căreia nu există o hotă­râre ire­vo­ca­bilă a instan­ței de jude­cată prin care s-a dis­pus con­fis­ca­rea ave­rii nejus­ti­fi­cate, nu este şi nu a fost în ulti­mii 2 ani mem­bru al vre­u­nui par­tid poli­tic, nici nu a des­fă­șu­rat vreo acti­vi­tate poli­tică, este aptă din punct de vedere medi­cal pen­tru exer­ci­ta­rea fun­cţiei, cunoa­şte limba de stat și nu a fost cola­bo­ra­tor ope­ra­tiv sau agent sub aco­pe­rire al ser­vi­ci­i­lor de infor­ma­ţii, inclu­siv infor­ma­tor al aces­tor ser­vi­cii pînă în anul 1991.

Comi­sia de selec­tare a repre­zen­tan­ți­lor soci­e­tă­ții civile în Con­si­liul de Inte­gri­tate are urmă­toa­rea com­po­nență: Ana­to­lie Mun­teanu, vice­mi­nis­trul Jus­ti­ției, Cris­tina Mel­nic, șefa Direc­ției gene­rale legi­sla­ție a Minis­te­ru­lui Jus­ti­ției, Cor­ne­lia Cozo­nac, pre­șe­dinta Cen­tru­lui de Inves­ti­ga­ții Jur­na­lis­tice, Nina Lozan, pre­șe­dinta Uniu­nii Avo­ca­ți­lor și Ale­xei Buzu, direc­to­rul exe­cu­tiv al Cen­tru­lui „Par­te­ne­riat pen­tru Dezvol­tare”.

Odată cu intra­rea în vigoare, la 1 august 2016, a pache­tu­lui de legi cu pri­vire la inte­gri­tate, locul fos­tei Comi­sii Națio­nale de Inte­gri­tate a fost luat de Agen­ția Națio­nală de Inte­gri­tate (ANI) care va avea sar­cina de a veri­fica veni­tu­rile și ave­rile func­țio­na­ri­lor publici. Con­form legii, ANI are un Con­si­liu de Inte­gri­tate, con­sti­tuit din 7 mem­bri. Par­la­men­tul, Guver­nul, Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii, Con­si­liul Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor şi Con­gre­sul Auto­ri­tă­ţi­lor Locale numesc câte un mem­bru, în timp ce alţi doi mem­bri vor veni din par­tea soci­e­tă­ţii civile și vor fi selec­tați de către Minis­te­rul Jus­ti­ţiei prin con­curs, în baza regu­la­mentului apro­bat de Guvern la 26 sep­tem­brie curent. Până acum doar două insti­tu­ții și-au desem­nat can­di­da­ții pen­tru func­ția de mem­bri ai Con­si­li­u­lui de Inte­gri­tate.

Este vorba des­pre Vic­tor Micu, pre­șe­din­tele Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM), și Mir­cea Roși­oru, pre­șe­din­tele Con­si­li­u­lui Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP). În ter­men de 2 luni de la data pri­mei sale şedinţe, Con­si­liul de Inte­gri­tate va orga­niza con­cur­sul pen­tru supli­ni­rea fun­cţi­i­lor de preşe­dinte şi vice­preşe­dinte al ANI. Aceş­tia vor fi numiţi în fun­cţii de către Preşe­din­tele R.Moldova la pro­pu­ne­rea Con­si­li­u­lui de Inte­gri­tate. Durata man­da­tu­lui preşe­din­te­lui şi a vice­preşe­din­te­lui Auto­ri­tă­ţii este de 5 ani, fără posi­bi­li­ta­tea numi­rii pen­tru un alt man­dat.

Apa­ra­tul ANI va fi com­pus din inspec­tori de inte­gri­tate, fun­cţio­nari publici şi per­so­nal con­trac­tual. Inspec­to­rii de inte­gri­tate vor fi anga­jaţi prin con­curs şi vor fi res­pon­sa­bili de efec­tu­a­rea con­tro­lu­lui ave­rii şi al inte­re­se­lor per­so­nale, pri­vind res­pec­ta­rea regi­mu­lui juri­dic al con­flic­te­lor de inte­rese, al incom­pa­ti­bi­li­tă­ţi­lor şi al res­tri­cţi­i­lor.

Con­form legii, can­di­da­tul la fun­cţia de inspec­tor tre­buie să aibă, pe lângă expe­rienţă, o repu­ta­ţie ire­proşa­bilă şi să nu fi făcut parte din vreun par­tid poli­tic în ulti­mii doi ani. Can­di­da­tul care a pro­mo­vat con­cur­sul pen­tru fun­cţia de inspec­tor de inte­gri­tate va fi anga­jat numai după pre­zen­ta­rea unei decla­ra­ţii de inte­gri­tate pe pro­pria răs­pun­dere şi după ce va trece tes­ta­rea la detec­to­rul com­por­ta­men­tu­lui simu­lat (poli­graf). 

sursa: zdg.md

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *